You are hereA Társaság tagjai és szervezeti felépítése

A Társaság tagjai és szervezeti felépítése


1. A KLMT tagja lehet bárki, ha elfogadja az alapszabályzatot és írásban kéri felvételét. A felvételérôl a választmány dönt. Esetenként jogi személy is a KLMT tagja vagy társult tagja lehet.

2. A KLMT tagjai a közgyűlés által évente megállapított évi tagdíjat fizetik.

3. A KLMT alapító tagjai azok, akik a társaság alapító okiratában szerepelnek. Ezt a minôséget megszerezhetik azok is, akik az évi tagdíj legalább tízszeresét fizetik és részt vesznek a társaság tevékenységében.

4. A KLMT rendes tagjai azok akik az évente megállapított évi tagdíjat fizetik és részt vesznek a társaság szakmai tevékenységében.

5. A KLMT partoló tagjai nem vesznek részt a társaság szakmai tevékenységében, de erkölcsileg vagy anyagilag támogatják azt.

6. A KLMT tiszteletbeli tagjai azok lehetnek akiknek a kiemelkedô műemlékvédelmi tevékenységük elismeréséül a választmány javaslatára a közgyűlés ezt a címet egyszeri szavazattöbbséggel odaítéli.

7. A KLMT évente tart közgyűlést. A választmány felének kérésére rendkívüli közgyűlés hívható össze.

8. A KLMT országos hatáskörben fejti ki tevékenységét.

9. A KLMT-nek alakulhatnak fiókszervezetei is, amelyek adott területegységen a közös célok érdekében függetlenül fejtik ki tevékenységüket, idôszakosan egyeztetnek az országos választmánnyal, munkásságukról beszámolnak a közgyűlések alkalmával.

10. A KLMT fiókszervezetei önálló jogi személyiségért folyamodhatnak.

11. A KLMT fiókszervezetei képviseltetik magukat az országos választmányban. A fiókszervezetek elnökei választmányi tagságra jogosultak az országos választmányban, közülük alelnök is választható.

12. A KLMT országos választmánya az alábbiakból áll: 1 elnök, 1 ügyvezetô alelnök, 2 alelnök, 1 titkár, 2+n választmányi tag, ahol n a nyilvántartott fiókszervezetek száma.

13. A KLMT választmánya háromévenként megújítandó. A választmányban csak alapító vagy rendes tagok vehetnek részt. A választmány legalább kéthavonta ülésezik. A választmány szükség esetén a tárgyalt kérdésekben jártas szakembereket is meghívhat üléseire.

14. A választmány tagjai közül aláírásjoggal csak az elnök és az ügyvezetô elnök rendelkezik.

15. A választmány önkéntes jelentkezôk közül választhat egy gondnokot, egy pénztárost, egy könyvelôt és egy jogtanácsost.

16. A gondnok, a pénztáros, a könyvelô és a jogtanácsos tevékenysége az országos elôírásokkal, törvényekkel összhangban történik. A pénztáros felkérésre jelentést tesz a választmánynak, illetve a közgyűlésnek.

17. A KLMT tagjai nem nyilatkozhatnak a Társaság nevében, csak közgyűlési vagy választmányi határozat alapján.

18. A közgyűlés és a választmány tanácskozásairól a titkár jegyzôkönyvet vezet és ezt a gyűlésvezetô hitelesít.

19. A KLMT tagság megszűnik: bejelentett kilépés esetén, választmányi kizárás esetén, tagdíjfizetés három évi elmaradása esetén, haláleset következtében. A kizárást a soron következô közgyűlésnél lehet megfellebbezni, de a fellebbezését a közléstôl számított 30 napon belül el kell juttatni a választmányhoz.

20. A választmány tevékenységét a belsô működési szabályzat határozza meg és a közgyűlés hagyja jóvá.

21. A közgyűlés határozatai akkor érvényesek, ha a jelen levôk több mint fele megszavazta azokat.

***

Elnökei

 

1990–2002 Balogh Ferenc

2003–         Dr. Gaal György

 

2015-ben megválasztott vezetőség

 

Maksay Ádám – ügyvezető alelnök

Guttmann Szabolcs – alelnök

Bara István – alelnök (Szatmárnémeti)

Asztalos Lajos – választmányi tag

Takács Gábor – választmányi tag

Weisz Attila – választmányi tag

Szente László (Brassó) – választmányi tag

Keresztes Géza (Marosvásárhely) – választmányi tag

 

Tiszteletbeli tagjai és elnökei

 

1992 B. Nagy Margit művészettörténész (tb. elnök)

            Csetri Elek történész (tb. elnök)

2010 Kelemen Hunor művelődésügyi miniszter

2011 Kovács András művészettörténész

2015 Starmüller Géza műépítész

2016 Asztalos Lajos helytörténész

 

A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság díjazottjai

 

1994: Kós Károly-díj: Zakariás Attila építész

            Debreczeni László-díj: Murádin Katalin műépítész

            Veress Ferenc-díj: Kántor László fényképész

1997: Kós Károly-díj: Kovács András műemlékfelmérő tevékenységért

            Debreczeni László-díj: Gyöngyössy János a székely templomerődök felméréséért

            Veress Ferenc-díj: Szabó Tamás műemlék-fényképeiért

1999: Kós Károly-díj: Venczel Árpád restaurátori munkásságáért

            Debreczeni László-díj: Dávid István a műemlékorgonák leírásáért

Veress Ferenc-díj: Miklósi Sikes Csaba fényképészettörténeti kutatásaiért

2001: Kós Károly-díj: Mihály Ferenc restaurátori tevékenységéért

            Debreczeni László-díj: Keresztes Gyula építészi munkásságáért

            Veress Ferenc-díj: László Miklós Kolozsvár műemlékeinek megörökítéséért

2005: Kós Károly-díj: az aradi Szabadság-szobor restaurálásáért (Kolozsi Tibor, Kocsis

            Rudolf, Pokorny Attila,  Szilágyi László és ifj. Starmüller Géza)

Debreczeni László-díj: Dukrét Géza műemlék-felmérő és műemlékvédelmi szervező

munkásságáért

Veress Ferenc-díj: Zepeczáner Jenő mint a 2004-es műemlékes fotópályázat győztese

2009: Kós Károly-díj: Gergely Istvánné a Házsongárdi temető védelméért

            Debreczeni László-díj: Murádin Jenő művészettörténészi munkásságáért

2012: Veress Ferenc-díj: Cs. Erdős Tibor a műemlékek grafikai megörökítéséért

 

A Kelemen Lajos Műemlékvédelmi Díj (2013) jutalmazottjai

 

2013: Répás Zsuzsanna volt államtitkár – tiszteleti

         Benczédi Sándor műemlékvédelmi mérnök – szakmai

         Guttmann Szabolcs műemlékvédelmi mérnök – szakmai

2014: Horváth Anna alpolgármester – tiszteleti

         Teleki László Alapítvány – szakmai

2015: Magdó János volt főkonzul – tiszteleti

         Szabó Bálint építőmérnök – szakmai

2016:  Hegedüs Csilla volt miniszter, üv. alelnök – tiszteleti

                                   

            Gaal György  (1948. február 16., Kolozsvár) irodalom- és művelődéstörténész.

Apai részről a földbirtokos székely eredetű dálnoki Gaal, anyai részről a századok óta Kolozsvárt élő kissolymosi Gyergyai orvoscsalád sarja. Iskoláit a kolozsvári Ady-Şincai Líceumban (volt Református Kollégium) végezte, majd a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen szerzett angol–magyar szakos diplomát (1971) és irodalomtudományi doktorátust (1981). Diákévei alatt az Echinox című háromnyelvű diákművelődési folyóirat magyar szerkesztője, a Magyar Irodalomtudományi Diákkör elnöke. Tagja a Gaál Gábor Körnek és a Korunk munkatársi csoportjának. 1971-től a kolozsvári 11-es számú (ma Báthory István), majd a 3-as számú (ma Apáczai Csere János) Líceumok tanára, 1982-től a Brassai Sámuel Líceumban tanít angolt, magyart és világirodalmat. 1985-től a Protestáns Teológiai Intézetben a magyar nyelvészet előadója. 2008-tól nyugalmazott. Az 1960-as évek végétől különösen Kolozsvár helytörténetét kutatja. A Korunk hasábjain jelennek meg 1972-től kezdve a Házsongárdi temetőre vonatkozó első dolgozatai. Az 1990-es évektől Kolozsvár-kalauzai, várostörténeti kötetei igen keresettek. A Házsongárdi temető legjobb ismerőjeként tartják számon. Köteteket, tanulmányokat közölt az angol és magyar irodalomtörténet, oktatás- és iskolatörténet, sajtótörténet, orvostörténet tárgyköréből is.

A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság tagja (1983), a Romániai Írószövetség tagja (1990; az Írószövetség díja: 1999, 2004, 2009), az Erdélyi Múzeum-Egyesület nagyválasztmányi tagja (helytörténeti pályázatának díjazottja: 1991, Gr. Mikó Imre-díj: 2008, Spielmann József Orvostörténeti díj: 2009),  a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság alelnöke (1990), országos elnöke (2003), kiváló oktató (1998), a Házsongárd Alapítvány ügyvezető elnöke (1999), az MTA köztestületi tagja (2000), Apáczai-díj (2005), Hódmezővásárhely tiszteletbeli polgára (2005), az Oktatásügyi Minisztérium Gheorghe Lazăr érdemdiplomájának I. fokozata (2006), a Magyar Kultúra Lovagja (2007), a Protestáns Teológiai Intézet tiszteletbeli professzora (2007), az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület tiszteletbeli tagja (2010), a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének birtokosa (2012).

 

Megjelent kötetek:

Házsongárdi Panteon. Különnyomat a Korunk Évkönyv 1980-ból. Kolozsvár, 1980.

 Kalauz a régi és az új Kolozsvárhoz. Kolozsvár, 1992.

 Berde Áron útja a természettudományoktól a közgazdászatig. Kolozsvár, 1993. [ETF 214.]

 A Házsongárdi temető térképe. Kolozsvár, 1994.

Magyarok utcája. A kolozsvári egykori Bel- és Külmagyar utcák telkei, házai, lakói.

                Kolozsvár, 1995. [ETF 221.]

Brassai Sámuel és az Unitárius Kollégium.Kolozsvár, 1997.

Tört kövön és porladó kereszten. Pusztuló múlt és fájó jelen a Házsongárdi temetőben.

Kolozsvár, 1997. (II. kiadás 1999; III. kiadás: 2002, IV. bővített kiadás: 2003, V. átdolgozott kiadás 2009, 2010)

Egyetem a Farkas utcában. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem előzményei,

korszakai és vonzatai. Kolozsvár, 2001. (II. kiadás 2002. III. bővített kiadás 2012)

Kolozsvár. Millenniumi kalauz. Kolozsvár, 2001.

A százéves kollégium. A kolozsvári Unitárius Kollégium, a mostani Brassai Sámuel Elméleti

Líceum épületének centenáriumára. Írta és szerkesztette: Dr. Gaal György. Kolozsvár, 2001.

Múzsák és erények jegyében. Dolgozatok Erdély unitárius múltjáról. Kolozsvár, 2001.

Ház a Főtér sarkán. A kolozsvári Rhédey-palota. Kolozsvár, 2004.

Kolozsvár vonzásában.Tanulmányok, megemlékezések. Pallas–Akadémia Könyvkiadó.

                Csíkszereda, 2005.

Képes Kolozsvár. A belváros írásban és képekben. Kolozsvár, 2007. (II. bővített kiadás: 2012)

Gál Kelemen – Benczédi Gergely – Gaal György: Fejezetek a kolozsvári Unitárius Kollégium

                történetéből.A kollégium alapításának 450. évfordulójára. Kolozsvár, 2007.

Balázs Sándor–Bodó Barna–Csetri Elek–Gaal György–Kónya-Hamar Sándor–Somai

                József: Fehér könyv az erdélyi magyar felsőoktatás kálváriájáról. Kolozsvár, 2009.

Az Erdélyi Tudományos Füzetek története és könyvészete. Kolozsvár, 2009.

                [ETF 262.]

Gaal György–Gránitz Miklós: Örök Házsongárd. Kolozsvár és sírkertje a századok sodrában.

                I–II. kötet. Pharma Press, Budapest, 2010.

Kolozsvár. Történelmi városkalauz. Barót, 2011. [Tortoma útikönyvek.]

A „szép, jó és igaz” magvetője.Százötven év az egyház és művelődés

                szolgálatában. Kolozsvár, 2011. [Keresztény Magvető füzetei 47.]

A múzsák és erények kertjének őre. Dr. Gál Kelemen kollégiumigazgató pályarajza.

                Kolozsvár, 2014. [Keresztény Magvető füzetei 48.]

Cluj-Napoca. Ghid turistic, istoric, cultural. Baraolt–Cluj-Napoca, 2014.

Születtek Kolozsvárt.[Kolozsvár, 2016].

 

Szerkesztett, összeállított, fordított kötetek:

Aradi Viktor: Mócok földjén. Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta: Gaal György.

                Bukarest, 1974.

Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok. Válogatta, sajtó alá rendezte, bevezetéssel és

                jegyzetekkel ellátta: Gaal György. Bukarest, 1975. [Téka]

Módszertani dolgozatok. Szerkesztette: Gaal György. Kolozsvár, 1977.

Ralph Waldo Emerson: Esszék. Válogatta, előszóval és jegyzetekkel ellátta: Gaal György.

                Bukarest, 1978. Angolból fordította: Gaal György és Wildner Ödön. [Téka]

Tenger és alkonyég között. Angol költők antológiája. Összeállította, bevezetővel és

                jegyzetekkel ellátta: Gaal György. Kolozsvár, 1978.

Nyelvészeti ismeretek. Az I. évfolyam számára. Összeállította: Dr. Gaal György. Kolozsvár,

                1990. [Protestáns Teológiai Intézet]

William Shakespeare Szonettjei. A fordításokat válogatta, a zárótanulmányt és a jegyzeteket

                írta: Gaal György. Bukarest, 1991.

Sipos Domokos: Pillanatfelvételek. Novellák. Válogatta, a bevezetőt írta és a függeléket

                összeállította: Gaal György. Kolozsvár, 1991.

Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt. Önéletrajzi feljegyzések.  A töredékekből

                összeállította, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Gaal György. Kolozsvár, 1993.

Hallom Amerika dalát. Amerikai költők antológiája. Összeállította, bevezetővel és

                jegyzetekkel ellátta: Gaal György. Kolozsvár, 1994.

Gyallay Domokos: Vaskenyéren és tizenhat elbeszélés. Válogatta, a szöveget gondozta,

                bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta: Gaal György. Bukarest, 1996.

A szent szabadság oltalmában. Erdélyi unitáriusok az 1848–1849-i magyar forradalomban és

                szabadságharcban. Szerkesztette: Gaal György. Kolozsvár [2000]

Kolozsvár kétezer esztendeje dátumokban. Összeállította: Gaal György. Kolozsvár, 2001.

Hatvan a négyszázötvenből. Sikerek és küzdelmek a 450 éves kollégium államosítás utáni

                történetéből. Emlékfüzet. Szerkesztette: Dr. Gaal György. Kolozsvár, 2007.

Kristóf György: Kritikai szempontok a magyar irodalomtörténetben. Válogatta, sajtó alá

rendezte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta: Gaal György. Kolozsvár, [2013].

Éjszaki Károly: Toll és körző. Összegyűjtött művek. Bevezető tanulmánnyal ellátta, válogatta

                és sajtó alá rendezte: Gaal György. Kolozsvár, 2014.

Kristóf György: Magyar irodalom a Királyhágón innen és túl. Válogatta, sajtó alá rendezte,

                bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta: Gaal György. Kolozsvár, [2015].

 

Szerkesztői munkásság:

Echinox. Diákművelődési folyóirat (magyar oldalak) 1968–1972.

Hajnal. A kolozsvári 11-es számú magyar tannyelvű líceum [ma Báthory] diáklapja 1972–

                1975.

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon (I. kötettől [1981] kezdve V/2. kötetig [2010] irodalmi

                szakszerkesztő)

Fiatal Szívvel. A Brassai Sámuel Líceum diáklapja. (Kolozsvár, 1989–1991)

Az 1557-ben alapított kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum Évkönyve (1991–2010)

Pedagógiai Lexikon (I–III. köt. Budapest, 1997)

Magyar múzeumi arcképcsarnok[életrajzi lexikon] (Budapest, 2002)

 

Neve szerepel:

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon,  II. köt. (1991) 19–20.

Új Magyar Irodalmi Lexikon, I. köt. (1994) 636.

KI KICSODA Aradtól Csíkszeredáig, I. köt.  (1996) 220.

Romániai Magyar Ki Kicsoda 1997. 202.

Encyclopaedia Hungarica IV. köt. (1998) 90.

Erdélyi Magyar Ki Kicsoda 2000. 227.

Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. (2000) 122.  [tévesen Gaál-nak írva]

Dan Fornade: Personalităţi clujene (1800–2007). Dicţionar ilustrat. Cluj-Napoca 2007. 213–

                214.

Dicţionar Echinox A–Z. Coordonator: Horea Poenar. [Cluj-Napoca, 2008] 165. (A szócikk

                szerzője: Balázs Imre József)

Who is Who în Romania. Ediţia a VI-a (2011). Hübners Who is Who. (Zug – Schweiz, 2011)

                701.

Scriitori ai Transilvaniei. 1949–2014. Dicţionar critic ilustrat alcătuit de Irina Petraş. Cluj-

                Napoca, 2014. 159. 

  • English
  • Magyar
  • Română

Virtuális séta

Támogatók

 

 

 

 

 

 

 

Primaria Cluj