You are hereIskolák közötti műemlék- és helyismereti vetélkedő kérdései 10. és 11. osztályos diákok számára - Gyulafehérvár

Iskolák közötti műemlék- és helyismereti vetélkedő kérdései 10. és 11. osztályos diákok számára - Gyulafehérvár


53) Mikorra tehető a gyulafehérvári székesegyház alapítása?

-1009-re, mindenképp Szent István uralkodása alatt kezdték építeni.

54) Mikorra fejezik be a gyulafehérvári székesegyház építését?

-Szent László idejében, a XI. század végére.

55) Mikortól kezdték bővíteni az I. székesegyházat és építették az úgymond II. székesegyházat Gyulafehérváron?

- A XII. században és a tatárjárás alkalmával 1241-ben elpusztult.

56) Mikor éri a szebeni prépostság támadása a gyulafehérvári székesegyházat?

-1277-ben és a feljegyzések szerint 2000 körüli volt a halottak száma.

57) Milyen anyagiakból állítják helyre a tatár és a szebeni pusztítás után a gyulafehérvári székesegyházat?

-IV. László király a káptalannak adományozta a tordai sóbányát, hogy jövedelmeiből helyreállítsa 1287 után, elzászi mesterekkel a székesegyházat.

58) Mikorra készült el a mai alakban a gyulafehérvári székesegyház, mely azóta alakban keveset változott?

- A XIV. Századra, Péter püspök idejére.

59) Mely püspökök idejéből valók a nyugati boltozatok, a bejárati ablak és a torony 3 szinttel való emelése a gyulafehérvári székesegyházban?

-Széchy András és Széchy Domokos püspökök idejéből., a XIV. századból.

60) Mikor épült fel a Lázói János kanonok, Hívő Lelkeknek szentelt kápolnája és milyen stílusban (Gyulafehérvár)?

-1512-ben és reneszánsz stílusban.

61) Kinek a kápolnája található a Lázói-kápolna mellett (Gyulafehérvár)?

-Várdai Ferenc püspöknek a Szent Anna tizteletére emelt kápolnája.

62) Hogyan nézett ki a reformáció előtt a gyulafehérvári székesegyház tornya?

-A reformáció előtt négy fiatornyos, gombos sisakkal ellátott tornya volt.

63) Mikor nyerte a gyulafehérvári székesegyház tornya a ma is látható sátortetős fedelét?

- Az 1758-as tűzvész után.

64) Mi okozta a torony lángbaborulását 1849-ben?

- A tornyot az osztrákok tüzérségi megfigyelőpontként használták és a magyar tüzérség egy ágyúgolyóval azt lángba borította. 1853-1856 között azonban helyreállították.

65) Meddig használták a protestánsok a gyulafehérvári székesegyházat?

-1565-tól 1716-ig, kivéve az 1594-1603 közötti időszakot, amikor újra katolikus volt.

66) Mikor nyerte a gyulafehérvári székesegyház tornya a mai renrszánsz párkányos szintet?

-Bethlen Gábor fejedelemsége alatt.

67) Milyen kárt szenvedett a gyulafehérvári székesegyház az 1658-as tatárdúlás alatt?

-A harangot leszerelték alágyújtással és a síremlékeket megrongálták, egyeseket elpusztították, pl. a Bethlen Gáborét és feleségéét Károlyi Zsuzsannáét és a Rákóczi Györgyét.

68) Mikor készültek a gyulafehérvári székesegyház bejárati kapujának címeres puttói és a barokk oromzat magyar szentjei (István, László, Gellért, Adalbert püspökök) ?

-1727-1737 között borbereki Csiszár Miklós és felesége Ribiczei Katalin támogatásával.

69) Mikor készült a gyulafehérvári székesegyház barokk sekrestyéje?

-1728-ban készült Demeter Márton prépost megbízásából.

70) Kinek a püspöksége alatt folyt gyulafehérvári székesegyház jelenkori első, korszerű restaurálása?

- gr. Majláth Gusztáv Károly püspöksége alatt, a XX. század elején.

71) Hányban készült el a gyulafehérvári székesegyház kanonoki stalluma?

-1744-ben.

72) Kinek a munkája a gyulafehérvári székesegyház mai orgonája, milyen stílusban készült és hányban?

- A mai neogótikus orgona Kollonics István munkája 1877-ből.

73) Milyen személyiségek temetkeztek a gyulafehérvári székesegyházba?

-A gyulafehérvári székesegyházba híres püspökök temetkeztek, mint pl. Széchy András és Domokos, Czudar Imre, Martinuzzi Fráter György, Márton Áron. Híres hadvezérek, fejedelmek is itt nyugszanak, mint Hunyadi János kormányzó, fiával Lászlóval és testvérével ifjabb Jánossal, János Zsigmond fejedelem és édesanyja Izabella királyné, Bethlen Gábor és felesége Károlyi Zsuzsanna, I. Rákóczi György.

74) Milyen stílusban épült az I. gyulafehérvári székesegyház?

-Az I. székesegyház román stílusban épült.

75) Milyen stílusú a gyulafehérvári székesegyház nyugati bejárati kapuja?

- Kora gótikus stílusú és a XIII. században épült.

76) Hová rendezkedett be udvarával Izabella királyné és fia János Zsigmond?

-A gyulafehérvári püspöki uradalom javait foglalták le udvartartásuk számára, ami a várban található, a székesegyháztól délre.

77) Milyen stílusú a gyulafehérvári volt fejedelmi palota?

-Stílusában keverednek a reneszánsz és barokk elemek. Itt volt Márton Áron püspök kényszerlakhelye 1956-1967 között.

78) Melyik építész alakította át a gyulafehérvári volt püspöki palotát reneszánszkori fejedelmi palotává ?

- Bethlen Gábor korában Giacomo Resti itáliai építész vezetésével alakították át.

79) Hogyan nézett ki a gyulafehérvárifejedelmi palota?

-A trónterem padlóját Bethlen Gábor korában virágos, színes mázú csempék borították, utána pedig tölgyfalécek közé fogott fehér alabástromlapok. A mennyezet festését Egerházi János végezte. A palota belsejét flandriai gobelinek, selyem és bársony terítők, függönyök, keleti szőnyegek és berakásos bútorok emelték a fejedelmi udvartartás színvonalát.

80) Mikor szűnt meg a kastély fejedelmi palota funkciója és milyen szerepet töltött be ezután?

-1658-ban a török-tatár csapatok feldúlták Gyulafehérvárt, ekkor ment tönkre a fejedelmi palota is. 1700-ban az épületet kaszárnyává alakították át, ami a belső díszítés tönkretételét jelentette.

81) Mi található manapság a volt fejedelmi palotában és a volt Bethlen-kollégium épületében?

-Manapság a katonaság birtokolja mindkét épületet.

82) Mikor épült fel az I. gyulafehérvári vár?

-A vár már 997-ben létezett, de sok pusztításon ment keresztül, főleg a török korban.

83) Mikor épült fel a ma is látható gyulafehérvári vár és milyen rendszerű?

- A gyulafehérvári vár Vauban-rendszerű és 1715-1738 között építették.

84) Hány bejárata van a gyulafehérvári várnak?

- A gyulafehérvári várnak 2 bejárata van, az Alsó és a Felső Károly-kapu.

85) Melyik Károlyról nevezték el az Alsó és Felső Károly-kapukat?

-III. Károly magyar királyról.

86) Mikor épült az Apor palota és milyen építészeti stílusban?

- A Batthyáneum mellett található reneszánsz palota a XVII. század második felében épült. Napjainkban az Avram Iancu Egyetem kapott helyet benne.

87) Mi volt eredetileg a Batthyaneum-épülete?

- A trinitárius rend 1730-ban épített barokk stílusú templomát és kolostorát alakította át Batthyány az intézmény céljaira.

88) Ki alapította a Batthyaneumot és mi működött benne?

Batthyány Ignác erdélyi római katolikus püspök alapította 1798-ban és kezdetben csillagvizsgáló, könyvtár és nyomda működött benne. Alapítója az intézményt fejlődő, pezsgő tudományos műhelynek szánta, de a további források hiánya miatt múzeummá vált, illetve főként egyházi személyek hagyatékával gyarapodott.

89) Ma milyen híres nyomtatványokat őriznek itt?

- Itt őrzik a “Gyulafehérvári sorok” néven ismert, 1310 tájáról származó magyar nyelvemléket, sok latin nyelvű kódexet, közülük a Codex aureust, mely a lorschi bencés apátságban 812-ben, arany betűkkel írtMáté-és Márk-evangéliumot tartalmazza.

90) Milyen díszek találhatók a gyulafehérvári Felső Károly-kapun?

- A kapu fölött középen áll III. Károly lovas szobra, alatta Ausztria címere Erdély címerét kebelezi be. Jobb oldalán III. Károly és Savoyai Jenő, bal oldalán pedig Savoyai Jenő diadalmas visszatérését láthatjuk.

91) Mikor épült és milyen szerepet tölt be a Babilon-épület?

-1841-ben épült eklektikus stílusban és manapság a Városi Múzeum található benne.

92) Melyik épületben kezdte el bibliafordítását 1605-ben Káldy György?

- A volt jezsuita kolostorban, amely a XVI. században épült és itt volt a Bethlen-kollégium könyvtára is.

  • English
  • Magyar
  • Română

Virtuális séta

Susţinători

 

 

 

 

 

 

 

Primaria Cluj